top of page

Стратегически документи по проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“

В резултат от проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“, код на проекта ROBG-348, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България, изпълняван от Финдация Идеин развитие, бяха разработени два стратегически документа:

Big Fish
Big Fish

Съвместната стратегия има за основна цел повишаване на осведомеността на заинтересованите лица в трансграничния регион Румъния – България относно социалните и икономическите ползи от любителския риболовен туризъм. Освен това анализира европейското и национално законодателство в сферата на любителския риболов и споделя добри европейски практики.

Към стратегията

Маркетинговата стратегия представя проучване на пазара, конкуренти и потенциални бенефициенти на двата туристически продукта – Карта на най-добрите места за риболов в ТГС региона и Риболовния фестивал.

Към стратегията

Office Desk
bottom of page