top of page

Стратегически документи по проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“


В резултат от проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“, код на проекта ROBG-348, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България, изпълняван от Финдация Идеин развитие, бяха разработени два стратегически документа:

  1. Съвместна стратегия за повишаване на информираността относно социалните и икономически ползи от туризма, базиран на любителски риболов в трансграничния българо-румънски регион и

  2. Съвместна маркетингова стратегия за популяризиране на създадените по проекта туристически продукти.

Съвместната стратегия има за основна цел повишаване на осведомеността на заинтересованите лица в трансграничния регион Румъния – България относно социалните и икономическите ползи от любителския риболовен туризъм. Освен това анализира европейското и национално законодателство в сферата на любителския риболов и споделя добри европейски практики.


Маркетинговата стратегия представя проучване на пазара, конкуренти и потенциални бенефициенти на двата туристически продукта – Карта на най-добрите места за риболов в ТГС региона и Риболовния фестивал.


Проектът „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“ (AA Danube) се изпълнява съвместно с партньора Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Олт, Румъния.


Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата стойност 421 888,16 евро.

Целта на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и да се пазят ресурсите в региона на Дунав чрез разработване на съвместни туристически продукти, основаващи се на любителския риболов.


На първо място, става дума за създаването на съвместна стратегия за повишаване на информираността относно ползите от любителския риболов от двете страни на река Дунав.


Освен това проектът включва разработването на специална интерактивна GIS базирана платформа и мобилно приложение “Дунавски риболовни маршрути” за най-популярните места за риболов в трансграничния регион.


Беше организиран и фестивал с работното заглавие ”Любителски риболов по Дунав”, както и информационна кампания в Румъния и България за любителите риболовци, които искат да се забавляват полезно и приятно и да придобият познания за туристическия потенциал на регионите, където упражняват своето хоби.

В целите на проекта е също така и повишаване на обществената осведоменост и загриженост към опазването и възстановяването на водните ресурси в ареала на Дунав.


Програма „Interreg V – A Румъния-България” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС. Тя цели да развива по модерен и устойчив начин граничната зона между двете страни чрез подпомагането на съвместни проекти, които се финансират в съотношение 85% от ЕФРР, 13% от националните бюджети на Румъния и България и 2% – принос на бенефициентите и техните партньори.

1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page