top of page
За проекта

 

Проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

 • Код на проекта: ROBG-348

 • Договор №.: 68722/19.06.2018

 • Продължителност на проекта: 18 месеца От 04.07.2018 г. до 03.01.2020 г.

 • Обща стойност на проекта: 421 888,16 Евро, от които:

  • 358 604,93 Евро от ЕФРР(85%);

  • 54 841,26 Евро от Националния бюджет(13%) и

  • 8 441,97 Евро собствен принос(2%).

 
Цели

 

Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси чрез разработване на общи туристически продукти чрез персективите за развитие на риболова.

Други специфични цели:

 • Повишаване на осведомеността в Трансграничната зона между Румъния и България за социалните и икономическите ползи от развлекателния/любителския риболовен туризъм;

 • Разработване и популяризиране на два нови туристически продукта, базирани на природни ресурси и рекреационен риболов.

 

Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси“
Допустими региони:

 • Румъния: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;

 • България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич

bottom of page